logo nova taxi bez tła

Warunki Ogólne dotyczące Pasażerów i zasad korzystania z aplikacji.

 

Warunki Ogólne dotyczące Pasażerów
Niniejsze Warunki Ogólne określają warunki dotyczą korzystania z aplikacji Nova Taxi
technologii łączącej pasażerów i kierowców, aby ułatwić im efektywne poruszanie się po
miastach. Określenie „My” odnosi się do właściciela aplikacji Nova Taxi Sp. z o.o., założonej
w Gdańsku, z siedzibą: w Gdańsku przy ul. Piecewskiej 33/31
Nova Taxi Sp. z o.o. ul. Piecewskiej 33/31, 80-288 Gdańsk NIP: 9571143097, KRS:
0000966217 Regon: 521751958 posiada licencję na wykonywanie usług pośrednictwa przy
przewozie osób wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nr PO-000484

Aby korzystać z aplikacji Nova Taxi musisz wyrazić zgodę na poniższe warunki:

1. Korzystanie z aplikacji Nova Taxi
1.1. Nova Taxi świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego i usługi pośrednictwa w
przewozie osób, posiadając w tym celu wymaganą licencję. Nova Taxi nie świadczy usług
przewozu czy usług transportowych. Usługi przewozu świadczone są przez partnerów
biznesowych Nova Taxi („Floty”) na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy przewozu
Floty posiadają wymagane prawem licencje i świadczą usługi przewozu w sposób niezależny
(osobiście lub za pośrednictwem pracowników lub usługodawców) jako podmioty
prowadzące działalność gospodarczą i zawodową. Spory związane z wykonywaniem umowy
przewozu przez Flotę, w szczególności dotyczące praw konsumentów, czy zobowiązań
wynikających z przepisów właściwych dla świadczenia usług przewozu, powinny być
rozstrzygane bezpośrednio między pasażerami a Flotami. Dane dotyczące Flot oraz
kierowców świadczących usługi przewozu na ich zlecenie są dostępne w aplikacji Nova Taxi a
paragony za przejazdy wysyłane są na adres e-mail podany w profilu Użytkownika.
Korzystając z aplikacji Nova Taxi zgadzasz się na wydanie paragonów w formie elektronicznej
lub tradycyjnej – wydruk z kasy fiskalnej.

 

1.2. Podczas instalacji aplikacji Nova Taxi
Użytkownik musi zarejestrować się w Aplikacji poprzez podanie prawdziwych i dokładnych
informacji (tj. imię i nazwisko, numer telefonu, aktualny adres e- mail), wybranie hasła
dostępu oraz akceptację OWU-P oraz podpiąć kartę kredytową lub płatniczą. Dopiero
wówczas Użytkownik może skorzystać z usługi społeczeństwa informacyjnego. Po uzyskaniu
dostępu do Aplikacji, Użytkownik może za jej pośrednictwem podejmować decyzje o
korzystaniu z usług Nova Taxi, zamówienie usługi pośrednictwa w przewozie osób.
Świadczenie usług Nova Taxi odbywa się w każdym przypadku na podstawie niniejszych
OWU-P oraz obowiązujących przepisów prawa.
Numer telefonu pasażera zostaje powiązany z odpowiednim kontem użytkownika Nova Taxi i
jest dodawany do naszej bazy danych. Jeśli nie korzystasz już z danego numeru telefonu,
powinieneś powiadomić Nova Taxi o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni,

aby dane konta zostały zanonimizowane. Jeśli nie poinformujesz Nova Taxi o zmianie
numeru telefonu, operator komórkowy może przypisać ten sam numer do następnej osoby,
a podczas korzystania z aplikacji Nova Taxi ta osoba może zobaczyć Twoje dane. Nova Taxi
nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Twoich danych na skutek niepoinformowania
Nova Taxi o zmianie numeru telefonu komórkowego.

 

2. Kody promocyjne
2.1. Nova Taxi może wysyłać Użytkownikowi kody promocyjne na zasadzie promocji. Rabat
dostępny w ramach kodu promocyjnego można wykorzystać do dokonania płatności po
zakończeniu przejazdu lub skorzystać za jego pomocą z innych funkcji lub korzyści
związanych z usługą i/lub usługą zewnętrznego usługodawcy. Rabat podlega dodatkowym
warunkom ustalonym dla danego kodu promocyjnego. Terminy ważności kodów
promocyjnych będą widoczne w aplikacji po wprowadzeniu kodu promocyjnego na koncie.

2.2. Jeśli cena za przejazd przekroczy kwotę podlegającą zwrotowi przyznaną na przejazd,
różnica zostanie automatycznie potrącona metodą płatności wybraną dla danego konta.
Podobnie rabat dostępny w ramach kodu promocyjnego obowiązuje tylko na jeden
określony przejazd. Niewykorzystana kwota nie przechodzi na następny kurs i w związku z
tym przepada. Dla jednego przejazdu można zastosować tylko jeden kod promocyjny.

2.3. Nova Taxi zastrzega sobie prawo do anulowania kodu promocyjnego w dowolnym
momencie z dowolnego powodu. Do przyczyn anulowania należą m.in.: uznanie przez
Nova Taxi, że kody są używane w sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, kody zostały
wydane przez pomyłkę lub ich ważność wygasła.

3. Płatność w aplikacji Nova Taxi
3.1. Za usługi w przewozie osób nowy Użytkownik zapłaci za pośrednictwem karty płatniczej
lub kredytowej podpiętej do Aplikacji, ma również możliwość płatności kartą, gotówką lub
blikiem bezpośrednio u kierowcy. Jako Użytkownik jesteś odpowiedzialny za dokonanie
płatności i zapewnienie dostępności wystarczających środków.

3.2. W przypadku płatności za usługi przewozu za pomocą płatności kartą lub blikiem, Nova
Taxi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty płatności należne osobom trzecim
(np. operatorom komórkowym, opłaty bankowe).

3.3. Nova Taxi jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Płatności w aplikacji Nova Taxi i
zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Rozwiązywanie sporów związanych z
Płatnością w aplikacji Nova Taxi również odbywa się za naszym pośrednictwem. W celu
uzyskania wsparcia w zakresie płatności prosimy o kontakt na adres: kontakt@novataxi.eu
Na zapytania przesłane pocztą e-mail lub poprzez aplikację Nova Taxi odpowiemy w ciągu
dwóch dni roboczych. Nova Taxi rozpatrzy skargi i wnioski związane z Płatnościami w
aplikacji Nova Taxi w ciągu dwóch dni roboczych.

 

4. Zamawianie i anulowanie usług przewozu
4.1. Nova Taxi świadczy usługi pośrednictwa i umożliwia zawarcie umowy przewozu
pomiędzy Tobą a Flotą, przesyłając Twoje zamówienie bezpośrednio do kierowcy.

4.2. Usługę przewozu uznaje się za zamówioną w momencie, gdy pasażer zamówi usługę
przewozu, a kierowca upoważniony przez Flotę zgodzi się poprzez aplikację Nova Taxi na jej
wykonanie. W momencie potwierdzenia przez kierowcę, że ukończy dany kurs, zawierasz z
Flotą odrębną umowę o zrealizowanie usługi przewozu. Nova Taxi nie są dostawcami usług
przewozu i nie są stronami umowy z Flotą.

4.3. Za anulowanie zamówionej usługi przewozu przez pasażera uznawana jest sytuacja, w
której kierowca odpowiedział na Twoje zgłoszenie, które następnie odrzuciłeś, anulowałeś
lub odmówiłeś skorzystania z usługi przewozu. Gdy zgłoszenie zapotrzebowania na usługę
przewozu jest anulowane nie masz możliwości złożenia ponownie zlecenia przez okres 20
minut.
W przypadku anulowania zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przewozu kilkukrotnie w
ciągu 24 godzin możemy tymczasowo zablokować konto Użytkownika jako ostrzeżenie. Po
wielu takich ostrzeżeniach możemy zawiesić konto na dłuższy okres (np. 6 miesięcy). Po
upływie tego okresu możesz wnioskować o reaktywację konta. Wniosek taki zostanie
rozpatrzony przez Nova Taxi.

4.4. Kierowca jest uprawiony do odmowy realizacji usługi przewozu i anulowania zlecenia,
jeśli jego wykonanie oznaczałoby świadczenie usług przewozu poza obszarem, na który
udzielono Flocie licencji.

4.5. Gdy kierowca powiadomi Użytkownika o przybyciu pojazdu do miejsca docelowego, a
pasażer lub osoby, na rzecz których zamówiono transport, nie dotrą do pojazdu w czasie
określonym w aplikacji Nova Taxi, zgłoszenie zostanie uznane za anulowane. Należy
pamiętać, że Nova Taxi nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje.

4.6. Gdy kierowca przyjedzie na miejsce i wyśle powiadomienie o swoim przybyciu, aplikacja
Nova Taxi może rozpocząć naliczanie opłaty za oczekiwanie według stawek określonych w
aplikacji Nova Taxi po okresie 10 min od czasu na, który zostało zamówione auto.

4.7. Jeśli zamówiłeś usługi przewozu za pomocą aplikacji Nova Taxi i spowodowałeś
uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia (między innymi poprzez poplamienie lub
odbarwienie pojazdu lub gdy w pojeździe pojawi się odór), Flota będzie miała prawo zażądać
od Ciebie zapłaty kary w wysokości 300 zł i zażądać odszkodowania w razie gdy wysokość
doznanej szkody będzie przekraczać wysokość kary umownej. Jeśli nie zapłacisz kary lub nie
zrekompensujesz szkody, Nova Taxi może dochodzić roszczeń wobec Ciebie w imieniu
dostawcy usługi przewozu.

5. Licencja na korzystanie z aplikacji Nova Taxi
Dopóki stosujesz się do niniejszych Warunków Ogólnych, Nova Taxi udziela Ci bezpłatnej,
odwołalnej, niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z aplikacji Nova Taxi zgodnie z
niniejszymi Warunkami Ogólnymi, Polityką Prywatności i obowiązującymi warunkami sklepu
z aplikacjami. Nie możesz przenosić ani udzielać sublicencji do prawa do korzystania z
aplikacji Nova Taxi. W przypadku anulowania Twojego prawa do korzystania z aplikacji Nova
Taxi, anulowana zostanie również odpowiednia licencja niewyłączna.

6. Odpowiedzialność
6.1. Jako że aplikacja Nova Taxi jest usługą społeczeństwa informacyjnego (środkiem
komunikacji) pomiędzy Użytkownikami, Flotami i ich kierowcami, a Nova Taxi świadczy
jedynie usługi pośrednictwa przy przewozie osób, nie możemy zagwarantować ani ponosić
odpowiedzialności za jakość lub nieprawidłowości w świadczeniu usług przewozu przez Floty,
a także ich kierowców. Korzystanie z aplikacji Nova Taxi służącej w szczególności do
zamawiania usług przewozu zależy w dużej mierze od zachowania i dostępności kierowców,
Nova Taxi nie gwarantuje więc, że oferty świadczenia usług przewozu będą zawsze dostępne.

6.2. Aplikacja Nova Taxi umożliwia przekazywanie zleceń przewozu, natomiast sama nie
świadczy usług przewozu czy usług transportowych. Aplikacja Nova Taxi służy jako środek
organizacji świadczenia usług przewozu.

6.3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu nie ma zastosowania do
zamówień przejazdów w aplikacji Nova Taxi

6.4. Aplikacja Nova Taxi jest dostarczana w najnowszej aktualnie dostępnej wersji. Nova Taxi
nie gwarantuje, że dostęp do aplikacji Nova Taxi będzie nieprzerwany lub wolny od błędów.
W przypadku jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu zrobimy co w naszej mocy, aby
naprawić je tak szybko, jak to możliwe, ale należy pamiętać, że działanie aplikacji Nova Taxi
może być ograniczone z powodu sporadycznych błędów technicznych i nie jesteśmy w stanie
zagwarantować, że aplikacja będzie działała przez cały czas, np. nagły wypadek publiczny
może spowodować zakłócenie usługi.

6.5. Nova Taxi (świadcząca usługi pośrednictwa przy przewozie osób), ich przedstawiciele,
dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody,
które pasażer może ponieść w związku z brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją
usługi przewozu przez Flotę, czy związku z naruszeniem przez Kierowcę zasad
bezpieczeństwa (także nieumyślne), w szczególności: za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie
szkody majątkowe lub straty pieniężne, utratę zysku, utratę możliwości prowadzenia
działalności, umów, kontaktów, renomy, reputacji i wszelkich strat, które mogą wynikać z
zakłócenia działalności; oraz wszelkie inne rodzaje strat lub szkód.

6.6. Nova Taxi może natychmiast zakończyć możliwość korzystania przez Ciebie z aplikacji
Nova Taxi w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych lub gdy uzna to za
konieczne w celu ochrony integralności Nova Taxi lub bezpieczeństwa kierowców.

 

7. Dobre praktyki przy korzystaniu z aplikacji Nova Taxi

7.1. Aplikacja Nova Taxi umożliwia przekazywanie zleceń przewozu osób (wykonywane przez
Nova Taxi) oraz zawarcie umowy przewozu pomiędzy Tobą, a Flotą. Wszelkie spory
dotyczące nieprawidłowej realizacji umowy przewozu przez Flotę będą rozwiązywane
bezpośrednio pomiędzy Tobą, a Flotą.

7.2. Oczekujemy, że będziesz korzystać z aplikacji Nova Taxi w dobrej wierze i będziesz
szanować kierowców, którzy oferują swoje usługi za pośrednictwem aplikacji Nova Taxi.
Nova Taxi zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta, jeśli naruszysz warunki
określone w niniejszych Warunkach Ogólnych lub jeśli Twoje działania są złośliwe, np.
wstrzymanie płatności za świadczenie usługi przewozu, oszustwo, okazywanie braku
szacunku dla kierowców itp. W przypadkach wymienionych powyżej Twoje konto może
zostać dezaktywowane bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo
do wykluczenia z udziału w konkursach oraz odebrania wszelkich nagród w nich wygranych,
w tym kodów zniżkowych.

7.3. Nova Taxi dołoży wszelkich starań, aby z aplikacji Nova Taxi korzystali tylko kierowcy,
którzy są uczciwi i szanują swój zawód i pasażerów. Nie jesteśmy jednak w stanie
zagwarantować, że każda Flota i jej kierowca korzystający z aplikacji Nova Taxi przez cały czas
spełnia powyższe kryteria. Jeżeli doświadczysz świadczenia usługi przewozu w sposób
naganny proszę powiadom spółkę odpowiedzialną za usługę, organ nadzorczy lub naszą
obsługę klienta.

8. Zmiany Warunków Ogólnych
W przypadku wprowadzenia zmian do Warunków Ogólnych, otrzymasz powiadomienie e-
mailem lub za pomocą powiadomienia w aplikacji Nova Taxi. Kontynuacja korzystania z
aplikacji Nova Taxi zostanie uznana za akceptację zmian.

9. Postanowienia końcowe
Warunki Ogólne podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będą zgodnie z nim
interpretowane i egzekwowane. Jeżeli spór wynikający z Warunków Ogólnych lub umowy nie
może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla Nova Taxi. Jeśli jesteś konsumentem, możesz również poddać
spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla miejsca wykonania umowy. Jeśli którekolwiek
z postanowień Warunków Ogólnych zostanie uznane za niewykonalne, strony zastąpią te
postanowienie wykonalnym postanowieniem, zgodnym z zamierzeniem i skutkiem
ekonomicznym pierwotnego postanowienia.

Data wejścia w życie: 7 lipca 2022 r.

PRZYDATNE LINKI

Kontakt biuro

+48 537 196 109

Jesteś kierowcą?

Partnerzy:

Zamów z wyprzedzeniem